loadingimg

Wczytuję dane...
Regulamin
REGULAMIN SERWISU www.poudrecoco.pl
DEFINICJE I INFORMACJE OBLIGATORYJNE
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
Sprzedawca - to Maja Goźlińska-Tenderenda, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w Michałowicach pod numerem 6225, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Royal Corporation Maja Goźlińska-Tenderenda z siedzibą w Michałowicach Wieś, adres: ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice, zarejestrowana jako podatnik podatku VAT o numerze NIP: 5342425627 i REGON: 142078271
Klient - to osoba fizyczna, pełnoletnia i posiadająca zdolność prawną do zawierania wiążących umów
Serwis - to sklep internetowy Poudre & Coco , prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.poudrecoco.pl
Produkt - oznacza artykuły odzieżowe wyprodukowane lub dystrybuowane przez Sprzedawcę, będące przedmiotem umowy sprzedaży
Cena - to wartość Produktu oferowanego w Serwisie, podana w polskiej walucie brutto (tj. zawiera podatek VAT), ale nieuwzględniająca Kosztów Dostawy
Dostawca - to współpracujące ze Sprzedawcą firmy kurierskie
Koszt Dostawy - to koszt związany z dostarczeniem tj. przesyłką Produktu na wskazany przez Klienta adres
Zamówienie - oferta zawarcia umowy sprzedaży (oferta kupna) złożona przez Klienta Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem
Regulamin - niniejszy regulamin
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin normuje wszelkie kwestie związane z korzystaniem z Serwisu dostępnego pod adresem www.poudrecoco.pl, w szczególności określając zasady zawierania i wykonywania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Serwisu.
2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego wszystkich postanowień.
3. Serwis prowadzony jest przez Sprzedawcę i służy informowaniu o Produktach oferowanych przez Sprzedawcę – wszystkie informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy sprzedaży, tylko zaproszenie do jej zawarcia.
II. ZAMÓWIENIA
1. Złożenie Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Serwisu możliwe jest dzięki wypełnieniu i wysłaniu formularza Zamówienia dostępnego na stronie internetowej Serwisu.
2. Składanie Zamówienia w Serwisie możliwe jest 24 godziny na dobę, przy czym realizacja i odpowiednio terminy realizacji Zamówienia dotyczą tylko dni powszednich od poniedziałku do piątku.
3. Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza tj. podanie wszystkich wymaganych danych oraz postępowanie w oparciu o wyświetlane Klientowi w Serwisie instrukcje oraz informacje.
4. Wysłanie formularza Zamówienia za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczne z wiążącą ofertą zawarcia umowy sprzedaży oraz akceptacją niniejszego Regulaminu, zgodnie z jego wszystkimi postanowieniami. 
5. W momencie złożenia Zamówienia, Serwis przekierowuje automatyczny komunikat o jego otrzymaniu – wysyłany drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia. Komunikat nie stanowi jeszcze przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji Klienta w drodze kontaktu telefonicznego lub elektronicznego wg danych wskazanych w formularzu Zamówienia.
7. W ciągu 24h po otrzymaniu ww. komunikatu z Serwisu, Klient otrzymuje oficjalne potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, wysyłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Produktów.
8. Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia po jego złożeniu w Serwisie a przed otrzymaniem od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Rezygnacja powinna być wysłana drogą elektroniczną na adres: kontakt@poudrecoco.pl
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia lub jego anulacji w przypadku:
- nieprawdziwych, niekompletnych lub nieaktualnych danych w przesłanym formularzu Zamówienia
- wystąpienia błędów na stronie internetowej Serwisu, w szczególności dotyczących ceny, dostępności, opisu zamówionego Produktu
- w odniesieniu do sposobu płatności „przelew bankowy”, braku otrzymania należności za Zamówienie w terminie 2 dni od jego złożenia w Serwisie 
W w/w okolicznościach, dokonana wcześniej zapłata należności za Zamówienie zostanie przez Sprzedawcę zwrócona w terminie 7 dni od dnia poinformowania Klienta o niemożności zrealizowania Zamówienia.
10. Termin realizacji Zamówienia wynosi 1 dzień roboczy, przy czym Zamówienia realizowane są tylko w dni powszednie od poniedziałku do piątku. Ponadto, w odniesieniu do płatności „za pobraniem” i „kartą kredytową” realizacja rozpoczyna się natychmiastowo, lecz w odniesieniu do płatności „przelew bankowy” termin realizacji liczony jest od daty zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sprzedawcy. Wskazany termin realizacji może w sytuacjach wyjątkowych ulec zmianie, o czym Klient zostanie poinformowany z możliwością rezygnacji z Zamówienia.
III. CENY, PŁATNOŚCI, DOKUMENT ZAKUPU I ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI
1. Wszystkie ceny Produktów dostępnych w Serwisie wyrażone są w złotych polskich brutto tj. zawierają podatek VAT, ale nie uwzględniają Kosztów Dostawy tj. przesyłki.
2. Cena jest wiążąca na podstawie otrzymanego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.
3. Dostępne w Serwisie sposoby płatności to:
- gotówka „za pobraniem” (podczas dostawy Zamówienia przez Dostawcę)
- karta płatnicza (na stronie internetowej Serwisu za pośrednictwem centrum płatności elektronicznych www.przelewy24.pl)
- przelew bankowy na konto Sprzedawcy (na stronie internetowej Serwisu za pośrednictwem centrum płatności elektronicznych www.przelewy24.pl lub we własnym zakresie przedpłata przelewem bankowym w terminie 2 dni od dnia złożenia Zamówienia w Serwisie)
Odbiorca: ROYAL CORPORATION
Adres odbiorcy: ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice Wieś
Nr konta bankowego: mBank 71 1140 2004 0000 3802 7535 6182
Tytułem: (nr zamówienia, imię i nazwisko Klienta)
4. Do każdego Zamówienia dołączany jest w przesyłce dokument zakupu. Standardowym dokumentem zakupu jest paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest wyłącznie na życzenie Klienta. Informacja z prośbą o wystawienie Faktury VAT wraz z wszystkimi wymaganymi danymi powinna być wysłana drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@poudrecoco.pl Zgodnie z obowiązującym prawem, Faktury VAT wystawiane są tylko i wyłącznie w terminie 7 dni od daty wystawienia paragonu fiskalnego.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży w Serwisie w dowolnym momencie. 
6. Produkt pozostaje własnością Sprzedawcy do chwili całkowitej zapłaty wszystkich należności wynikających z Zamówienia.
IV. DOSTAWA
1. Koszt dostawy tj. przesyłki ponosi Klient i doliczany jest on do ceny Produktu, co razem stanowi całkowitą wartość Zamówienia. Aktualny Koszt Dostawy publikowany jest na stronie internetowej Serwisu.
2. Dostawy obsługiwane są za pośrednictwem wybranego Dostawcy. Przewidywany czas dostawy wynosi 1-3 dni robocze od dnia nadania przesyłki. Termin dostawy może ulec zmianie w związku z okolicznościami leżącymi po stronie firmy kurierskiej, na które Sprzedawca nie ma wpływu i nie ponosi za nie odpowiedzialności.
3. Przed przesyłką, wszystkie Produkty przechodzą szczegółową kontrolę jakości i pakowane są przez Sprzedawcę z najwyższą dbałością. Jeżeli do Klienta dotrze uszkodzona przesyłka, która wskazuje na ingerencję osób trzecich lub potencjalne uszkodzenie zawartości, Klient powinien odmówić przyjęcia takiej przesyłki i sporządzić protokół szkody w obecności kuriera
4. Dostawy realizowane są tylko i wyłącznie na terenie Polski.
5. Zamówienie uważa się za ‘zrealizowane’ lub Produkty ‘dostarczone’ z chwilą pokwitowania otrzymania Produktów firmie kurierskiej pod wskazanym przez Klienta adresem dostawy. Odpowiedzialność za niemożność lub utrudnienie w wykonaniu dostawy (niepoprawny adres) lub odbiór dostawy pod wskazanym adresem przez osoby trzecie ponosi Klient.
V. ZWROT PRODUKTU
1. Klient ma prawo zwrócić Produkt zakupiony za pośrednictwem Serwisu w terminie 14 dni od dnia pokwitowania dostawy firmie kurierskiej.
2. Zwracany Produkt powinien bezwzględnie posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie dostarczone przez Sprzedawcę, być kompletny, posiadać wszystkie metki i zabezpieczenia w stanie nienaruszonym, nie nosić śladów użytkowania, uszkodzeń mechanicznych oraz zabrudzeń. W przypadku naruszenia jakiegokolwiek z powyższych warunków, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy i nieuwzględnienia zwrotu. 
3. Zwrot może zostać zrealizowana przez Klienta poprzez wysłanie: Produktu, oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz dokumentu zakupu (paragon lub faktura VAT) na adres: ROYAL CORPORATION, ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice Wieś. 
4. W przypadku spełnienia wszystkich warunków zwrotu, Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Klientowi równowartość ceny Produktu wraz z kosztem dostawy (wysyłki do Klienta) w terminie 14 dni od dnia pokwitowania dostawy zwracanego Produktu. Koszt dostawy z tytułu zwrotu (odesłania do Sprzedawcy) ponosi Klient.
VI. WYMIANA PRODUKTU
1. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu wymienić go na inny.
2. Wymieniany Produkt powinien bezwzględnie posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie dostarczone przez Sprzedawcę, być kompletny, posiadać wszystkie metki i zabezpieczenia w stanie nienaruszonym, nie nosić śladów użytkowania, uszkodzeń mechanicznych oraz zabrudzeń. W przypadku naruszenia jakiegokolwiek z powyższych warunków, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy i nieuwzględnienia wymiany.
3. Przed realizacją wymiany, wymagany jest kontakt Klienta ze Sprzedawcą w celu uzgodnienia szczegółów wymiany, w szczególności ceny i dostępności nowego Produktu, który Klient życzy sobie otrzymać w wyniku tej wymiany. Następnie wymiana może zostać zrealizowana przez Klienta poprzez wysłanie: Produktu, oświadczenia dotyczącego wymiany oraz dokumenty zakupu (paragon lub faktura VAT) na adres: ROYAL CORPORATION, ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice Wieś. 
4. W przypadku wymiany Produktu ewentualne różnice w cenie Produktów zostaną odpowiednio uregulowane przez Klienta (w przypadku dopłaty w momencie pokwitowania dostawy nowego Produktu) lub Sprzedawcę (w przypadku nadpłaty w terminie 14 dni od dnia pokwitowania dostawy przez Klienta.)
5.  Koszty dostawy z tytułu wymiany ponosi w całości Klient.
VII. REKLAMACJA
1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produkt z umową.
2. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem Reklamacji oraz dowodem zakupu w drodze poczty tradycyjnej na adres: ROYAL CORPORATION, ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice Wieś. 
3. Powyższe wymagania nie naruszają i w żaden sposób nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Należy interpretować je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym. Informacje te przekazywane mogą być Klientowi m.in. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
2. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia z bazy danych.
3. Klient dokonujący zakupu za pośrednictwem Serwisu wyraża zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu Zamówienia – wyłączenie w celu realizacji Zamówienia. Wyrażenie zgody jest obowiązkowe i jest warunkiem realizacji Zamówienia. 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu przez udostępnienie w Serwisie jego nowej treści oraz umieszczenia stosownej informacji o wprowadzeniu zmian. Aktualny Regulamin publikowany jest w Serwisie a jego wszystkie postanowienia obowiązują z chwilą publikacji na stronie internetowej Serwisu.
2. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.  
UMOWA WYNAJMU www.poudrecoco.pl 
DEFINICJE & INFORMACJE OBLIGATORYJNE
FORMULARZ
Niniejszy Formularz będący odpowiednikiem Umowy Wynajmu zawartej na odległość za pośrednictwem serwisu www.poudrecoco.pl pod adresem www.poudrecoco.pl/umowawynajmu 
WYNAJMUJĄCY
ROYAL CORPORATION ul. Kasztanowa 44 05-816 Michałowice Wieś
NIP: PL5342425627 REGON: 142078271 tel. 535 769 253 kontakt@poudrecoco.pl poudrecoco.pl
właściciel serwisu www.poudrecoco.pl
NAJEMCA
wg danych uzupełnionych w Formularzu poniżej
PRZEDMIOT NAJMU
wg danych uzupełnionych w Formularzu poniżej
OKRES NAJMU
4 dni (włączając datę odbioru przesyłki i datę nadania przesyłki przez Najemcę) 
CENA NAJMU
wg danych uzupełnionych w Formularzu poniżej
nie uwzględnia kosztów dostawy tj. przesyłki
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy Przedmiot Najmu, oświadczając przy tym, że jest jego jedynym właścicielem. 
2. Numery monitorowania przesyłek nadane przez firmę kurierską stanowić będą integralną część Umowy, w szczególności, jako dowód odbioru oraz zwrotu przedmiotu najmu i odpowiednio ich terminy.
3. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego oddać Przedmiotu Najmu w podnajem lub do używania osobom trzecim. 
4. Najemca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w Przedmiocie Najmu, w szczególności zmian w zakresie czyszczenia, napraw, konserwacji, dostosowań, ulepszeń itp. Wynajmujący jest jedynym uprawnionym do wykonywania takich czynności. 
§2 DOSTAWA 
1. Przedmiot Najmu dostarczany jest przesyłką za pośrednictwem firmy kurierskiej. 
2. Adres Wynajmującego, tym samym salon Poudre & Coco, jest jedynym miejscem zwrotu przedmiotu najmu tj. odesłania przesyłki przez Najemcę: Poudre & Coco ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice Wieś.
§3 OKRES NAJMU
1. Okres najmu jest niezmienny. W przypadku zwrotu w krótszym terminie, Cena Najmu nie ulega pomniejszeniu. W przypadku zwrotu w dłuższym terminie tj. niedotrzymania Okresu Najmu, Najemca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości stawki dziennej 100 zł brutto (słownie: sto zł brutto) za każdy dodatkowy dzień.
§4 PŁATNOŚĆ
1. Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu całkowitą Cenę z kosztami dostawy tj. wysłania przesyłki do Najemcy w formie przedpłaty: przelewem bankowym przed wysłaniem przesyłki Royal Corporation ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice Wieś mBank 71 1140 2004 0000 3802 7535 6182 lub gotówką ‘za pobraniem’ z chwilą odbioru przesyłki. 
§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Z chwilą odbioru Przedmiotu Najmu i w trakcie trwania Umowy, Najemca staje się za niego odpowiedzialny i zobowiązuje się zwrócić Przedmiot Najmu w stanie kompletnym (pokrowiec/wieszak/opakowanie) i niepogorszonym niż stan, w jakim nastąpił jego odbiór. 
2. Najemca oświadcza, że zaakceptował i został zapoznany przez Wynajmującego z instrukcją oraz zasadami bezpiecznego użytkowania i zobowiązuje się korzystać z Przedmiotu Najmu zgodnie z nimi oraz w sposób ściśle odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu.
3. W czasie użytkowania Przedmiotu Najmu Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia Przedmiotu Najmu przed wszelkimi ryzykami, w szczególności przed zniszczeniem, zagubieniem i kradzieżą. 
4. Odpowiedzialność Najemcy zobowiązuje go do pokrycia wszelkich szkód powstałych w Przedmiocie Najmu - wyłączając szkody wynikające z normalnego zużycia, które objęte są ubezpieczeniem. Szkody powstałe z normalnego zużycia definiuje się, jako szkody, które nie wyłączają Przedmiotu Najmu z dalszego wynajmu (np. drobne uszkodzenia krawieckie, usuwalne plamy) – przy czym, decyzyjność w tej kwestii leży tylko i wyłącznie po stronie Wynajmującego. W przypadku zastrzeżeń, co do zwracanego Przedmiotu Najmu, Wynajmujący ma prawo do oszacowania należności wynikających z powstałych szkód i obciążenia nimi Wynajmującego.
§6 ZWROTY
1. Najemca ma prawo odstąpić od Umowy Wynajmu przed lub po otrzymaniu przesyłki.
2. W przypadku niedopasowanego rozmiaru lub innych oczekiwań, Najemca zobowiązuje się poinformować Wynajmującego o rezygnacji (korespondencja e-mail) i odesłać przesyłkę zachowując nieprzekraczalny Okres Najmu. W przypadku zwrotu w terminie dłuższym niż Okres Najmu, zwrot zostanie nieuznany a Wynajmujący ma prawo do naliczenia dalszych należności wynikających z §3 punkt 1.
3. Zwracany Przedmiot Najmu powinien bezwzględnie posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie dostarczone przez Wynajmującego, być kompletny, posiadać wszystkie metki i zabezpieczenia w stanie nienaruszonym (w szczególności plombę Wynajmującego), nie nosić śladów użytkowania, uszkodzeń mechanicznych oraz zabrudzeń. W przypadku naruszenia jakiegokolwiek z powyższych warunków, Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy i nieuwzględnienia zwrotu.
4. Zwrot może zostać zrealizowany przez Najemcę poprzez odesłanie Przedmiotu Najmu przesyłką wraz z oryginałem dokumentu zakupu (paragon fiskalny) na adres Wynajmującego. 
5. W przypadku spełnienia wszystkich warunków zwrotu, Wynajmujący zobowiązuje się zwrócić Najemcy równowartość Ceny pomniejszonej o koszt dostawy tj. wysłania przesyłki do Wynajmującego (34,00 zł brutto) w terminie maksymalnym 14 dni od dnia doręczenia przesyłki na adres Wynajmującego. 
6. Instrukcja odesłania przesyłki dla Najemcy załączana jest w każdej przesyłce. 
§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Najemca wyśle niniejszy Formularz z błędnymi/niepełnymi/nieaktualnymi danymi lub zalega z należnościami lub narusza inne postanowienia Umowy. 
2. Wszelkie zmiany, w tym wszystkie dalsze uzgodnienia, dotyczące niniejszej Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności – włączając korespondencje e-mail. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego a w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.